Изборник Затворити

Часопис НОЕМА

ПОЗИВ ЗА САРАДЊУ НА 9. БРОЈУ ЧАСОПИСА

ISSN: 2490-2470
e-ISSN: 2637-3130
UDK: 009+1/3

Impressum
Упутство ауторима

У часопису Ноема објављују се оригинални, раније необјављени радови из подручја друштвених и хуманистичких наука или са њима повезаних области (интердисциплинарни радови).

С циљем афирмације младих и талентованих истраживача и њихове ближе сарадња на темама које су од значаја за разумијевање савремених друштвених и политичких процеса у центру пажње уређивачке политике часописа налазе се студенти докторских студија друштвених и хуманистичких наука. У контексту уређивачких политика часописа који се баве истим или сличним темама, оваква уређивачка политика часописа Ноема чини овај часопис јединственим у нашем окружењу.

Сваки рад подлијеже рецензентском поступку. Рецензирани чланци се прихватају за објављивање на основу најмање двије позитивне рецензије. Рецензентски поступак се проводи по принципу „двоструке слијепе“ рецензије, тј. идентитет аутора је непознат рецензенту, а идентитет рецензента је непознат аутору. Такође, идентитет рецензената остаје непознат јавности.

Рецензирани радови се сврставају у следеће категорије:

  • Оригиналан научни чланак начелно је организован по схеми IMRAD за експериментална истраживања или на дескриптиван начин за дескриптивна научна подручја, у коме се први пут публикује текст о резултатима сопственог истраживања оствареног примјеном научних метода, које су текстуално описане и које омогућавају да се истраживање по потреби понови, а утврђене чињенице провјере.
  • Прегледни научни чланак представља преглед најновијих радова о одређеном предметном подручју са циљем да се већ публиковане информације сажму, анализирају, евалуирају или синтетизују, те доноси нове синтезе које такође обавезно укључују резултате сопственог истраживања аутора.
  • Кратко или претходно саопштење је рад, али мањег обима или прелиминарног карактера, у којем неки елементи IMRAD-а могу бити испуштени, а ради се о сажетом изношењу резултата завршеног изворног истраживачког рада или чланка који је у настајању (енгл. Working Paper).
  • Научна критика, односно полемика или осврт је расправа на одређену научну тему, заснована искључиво на научној аргументацији, у којој аутор доказује исправност одређеног критеријума свога мишљења, односно потврђује или побија налазе других аутора.

ОСТАЛИ ПРИЛОЗИ

Поред категоризованих радова, часопис објављује и некатегоризоване радове, односно приказе и рецензије релевантих научних дјела из подручја које часопис покрива која су објављена у земљи и иностранству у претходне двије године, књижевне прилоге краће форме, полемике, преводе, интервјуе, извјештаје, као и друге врсте прилога према потреби.