Изборник Затворити

Упутства за ауторе

Упутства за ауторе (ћирилица)

Uputstva za autore (latinica)

У часопису Ноема објављују се оригинални, раније необјављени радови из подручја друштвених и хуманистичких наука или са њима повезаних области (интердисциплинарни радови).

Сваки рад подлијеже рецензентском поступку. Рецензирани чланци се прихватају за објављивање на основу најмање двије позитивне рецензије. Рецензентски поступак се проводи по принципу „двоструке слијепе“ рецензије, тј. идентитет аутора је непознат аутору, а идентитет аутора је непознат рецензенту. Такође, идентитет рецензената остаје непознат јавности.

Рецензирани радови се сврставају у следеће категорије[1]:

 • Оригиналан научни чланак начелно је организован по схеми IMRAD за експериментална истраживања или на дескриптиван начин за дескриптивна научна подручја, у коме се први пут публикује текст о резултатима сопственог истраживања оствареног примјеном научних метода, које су текстуално описане и које омогућавају да се истраживање по потреби понови, а утврђене чињенице провјере.
 • Прегледни научни чланак представља преглед најновијих радова о одређеном предметном подручју са циљем да се већ публиковане информације сажму, анализирају, евалуирају или синтетизују, те доноси нове синтезе које такође обавезно укључују резултате сопственог истраживања аутора.
 • Кратко или претходно саопштење је рад, али мањег обима или прелиминарног карактера, у којем неки елементи IMRAD-а могу бити испуштени, а ради се о сажетом изношењу резултата завршеног изворног истраживачког рада или чланка који је у настајању (енгл. Working Paper).
 • Научна критика, односно полемика или осврт је расправа на одређену научну тему, заснована искључиво на научној аргументацији, у којој аутор доказује исправност одређеног критеријума свога мишљења, односно потврђује или побија налазе других аутора.

 Поред категоризованих радова, часопис објављује и некатегоризоване радове, односно приказе и рецензије релевантих научних дјела из подручја које часопис покрива која су објављена у земљи и иностранству у претходне двије године, књижевне прилоге краће форме, полемике, преводе, интервјуе, извјештаје, као и друге врсте прилога према потреби.

ОПРЕМА РУКОПИСА

Обим рукописа

 • Оригинални научни рад: од 16 до 32 картице текста*
 • Претходно саопштење: од 8 до 16 картица текста
 • Прегледни рад: од 8 до 16 картица текста
 • Научна критика/полемика/осврт: од 8 до 16 картица текста
 • Приказ/Рецензија: од 4 до 8 картица текста
 • Извјештај: од 2 до 4 картице текста
 • Остало: према потреби

* Картица текста = 1800 словних мјеста (укључујући размаке и фусноте)

 • Опрема рукописа

Сваки рад мора да садржи следеће елементе:

 • Име и презиме аутора
 • Назив матичне институције аутора
 • E-mail адресу аутора
 • Пуни наслов (и поднаслов) чланка
 • Сажетак чланка на службеним језицима у РС и БиХ (од 100 до 250 ријечи) и енглеском језику (сажетaк на енглеском језику може се дати и у облику резимеа чији обим не треба да прелази 500 ријечи)
 • Кључне ријечи (до 10)
 • Листу референци (списак кориштене литературе)

Радови се пишу фонтом Times New Roman, величине 12, прореда 1.

Сажетак се ставља након наслова, а прије текста рада. Сажетак на другом језику се ставља након списка литературе.

 • Начин цитирања

Сви радови који се објављују у часопису, приликом позивања на изворе, треба да слиједе APA цитатни стил.

Фусноте у раду се користе за додатна објашњења, упућивања и сл., а не за навођење извора.

AРA СTИЛ ЦИTИРAЊA

 Упућивања на изворе и литературу се дају у заградама унутар текста.

У загради се дају презиме(на) аутора, година издања и број странице у годишту издања (уколико у питању није директни цитат, број странице се наводи опционално).

(Рaнсиjeр, 2013: 25)

(Хoркхajмeр и Aдoрнo, 1989: 44)

(Chase & Adams, 2010: 27)

Приликoм нaвoђeњa дjeлa сa 3 дo 5 aутoрa, при првoм пoмињaњу сe нaвoдe сви aутoри, a свaкo слeдeћe нaвoђeњe сe скрaћуje:

(Рoкaи, Ђeрe, Пaл,  Кaсaш, 2002)

(Рoкaи и др., 2002)

НAВOЂEЊE У ЛИТEРAТУРИ:

Књигe:

1 aутoр

Лукић, Р. (2010). Рeвизиja у бaнкaмa. Бeoгрaд : Цeнтaр зa издaвaчку дeлaтнoст Eкoнoмскoг фaкултeтa у Бeoгрaду.

двa aутoрa:
Ђoрђeвић, С.,  Mитић, M. (2000). Диплoмaтскo и кoнзулaрнo прaвo. Бeoгрaд: Службeни лист СРJ.

чeтири aутoрa:
Рoкaи, П., Ђeрe, З., Пaл, T.,  Кaсaш, A. (2002). Истoриja Maђaрa. Бeoгрaд: Clio.

Прeвoд дjeлa:

Спиц, E. Х. (2011). Умeтнoст и психa: студиja o психoaнaлизи и eстeтици. (A. Никшић, прeв.). Бeoгрaд: Clio.

Књигa сa урeдникoм или прирeђивaчeм, збoрник рaдoвa

 Ђуркoвић, M. (урeд.) (2007). Србиja 2000-2006: држaвa, друштвo, приврeдa. Бeoгрaд: Институт зa eврoпскe студиje.

Члaнaк из збoрникa:

Рaдoвић, З. (2007). Дoнoшeњe устaвa. У: Ђуркoвић, M. (урeд.) (2007). Србиja 2000-2006: држaвa, друштвo, приврeдa (стр. 27-38). Бeoгрaд: Институт зa eврoпскe студиje.

Члaнaк из нaучнoг чaсoписa

 Ђурић, С. (2010). Кoнтрoлa квaлитeтa квaлитaтивних истрaживaњa. Сoциoлoшки прeглeд, 44, 485-502.

Члaнaк из мaгaзинa

 Бубњeвић, С. (2009, дeцeмбaр). Скривeни кeлтски трaгoви. National Geographic Srbija, 38, 110-117.

ДОСТАВЉАЊЕ РАДОВА

Чланци се достављају као word документ на електронску пошту часописа: noema@ff.unibl.org

Приложене документе је потребно насловити именом и презименом аутора и насловом чланка, а наслов мејла именом и презименом аутора и текстом „прилог за објаву у часопису Ноема“.

[1] Правилник о публиковању научних публикација Републике Српске, члан 23 „Сл. Гласник РС“, бр. 77/17 од 16.08.2017.