Izbornik Zatvoriti

Uputstva za autore

U časopisu Noema objavljuju se originalni, ranije neobjavljeni radovi iz područja društvenih i humanističkih nauka ili sa njima povezanih oblasti (interdisciplinarni radovi).

Svaki rad podliježe recenzentskom postupku. Recenzirani članci se prihvataju za objavljivanje na osnovu najmanje dvije pozitivne recenzije. Recenzentski postupak se provodi po principu „dvostruke slijepe“ recenzije, tj. identitet autora je nepoznat recenzentu, a identitet recenzenta je nepoznat autoru. Takođe, identitet recenzenata ostaje nepoznat javnosti.

Recenzirani radovi se svrstavaju u sledeće kategorije[1]:

 • Originalan naučni članak načelno je organizovan po shemi IMRAD za eksperimentalna istraživanja ili na deskriptivan način za deskriptivna naučna područja, u kome se prvi put publikuje tekst o rezultatima sopstvenog istraživanja ostvarenog primjenom naučnih metoda, koje su tekstualno opisane i koje omogućavaju da se istraživanje po potrebi ponovi, a utvrđene činjenice provjere.
 • Pregledni naučni članak predstavlja pregled najnovijih radova o određenom predmetnom području sa ciljem da se već publikovane informacije sažmu, analiziraju, evaluiraju ili sintetizuju, te donosi nove sinteze koje takođe obavezno uključuju rezultate sopstvenog istraživanja autora.
 • Kratko ili prethodno saopštenje je rad, ali manjeg obima ili preliminarnog karaktera, u kojem neki elementi IMRAD-a mogu biti ispušteni, a radi se o sažetom iznošenju rezultata završenog izvornog istraživačkog rada ili članka koji je u nastajanju (engl. Working Paper).
 • Naučna kritika, odnosno polemika ili osvrt je rasprava na određenu naučnu temu, zasnovana isključivo na naučnoj argumentaciji, u kojoj autor dokazuje ispravnost određenog kriterijuma svoga mišljenja, odnosno potvrđuje ili pobija nalaze drugih autora.

 OSTALI PRILOZI

Pored kategorizovanih radova, časopis objavljuje i nekategorizovane radove, odnosno prikaze i recenzije relevantih naučnih djela iz područja koje časopis pokriva koja su objavljena u zemlji i inostranstvu u prethodne dvije godine, književne priloge kraće forme, polemike, prevode, intervjue, izvještaje, kao i druge vrste priloga prema potrebi.

OPREMA RUKOPISA

 • Obim rukopisa
  • Originalni naučni rad: od 16 do 32 kartice teksta*
  • Prethodno saopštenje: od 8 do 16 kartica teksta
  • Pregledni rad: od 8 do 16 kartica teksta
  • Naučna kritika/polemika/osvrt: od 8 do 16 kartica teksta
  • Prikaz/Recenzija: od 4 do 8 kartica teksta
  • Izvještaj: od 2 do 4 kartice teksta
  • Ostalo: prema potrebi

* Kartica teksta = 1800 slovnih mjesta (uključujući razmake i fusnote)

 • Oprema rukopisa

Svaki rad mora da sadrži sledeće elemente:

 • Ime i prezime autora
 • Naziv matične institucije autora
 • E-mail adresu autora
 • Puni naslov (i podnaslov) članka
 • Sažetak članka na službenim jezicima u RS i BiH (od 100 do 250 riječi) i engleskom jeziku (sažetak na engleskom jeziku može se dati i u obliku rezimea čiji obim ne treba da prelazi 500 riječi)
 • Ključne riječi (do 10)
 • Listu referenci (spisak korištene literature)

Radovi se pišu fontom Times New Roman, veličine 12, proreda 1.

Sažetak se stavlja nakon naslova, a prije teksta rada. Sažetak na drugom jeziku se stavlja nakon spiska literature.

 • Način citiranja

Svi radovi koji se objavljuju u časopisu, prilikom pozivanja na izvore, treba da slijede APA citatni stil (Publication Manual of the American Psychological Association, 7th edition).

Detaljnije informacije dostupne su na:

https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/apa_style/apa_overview_and_workshop.html

Fusnote u radu se koriste za dodatna objašnjenja, upućivanja i sl., a ne za navođenje izvora.

ARA STIL CITIRANJA

Upućivanja na izvore i literaturu se daju u zagradama unutar teksta.

U zagradi se daju prezime(na) autora, godina izdanja i broj stranice u godištu izdanja (ukoliko u pitanju nije direktni citat, broj stranice se navodi opcionalno).

Sva upućivanja se pišu latiničnim pismom, bez obzira na pismo kojim je pisano djelo iz kojeg je navod.

(Ransijer, 2013, p. 25)

(Horkheimer i Adorno, 1989, pp. 44-45)

Prilikom navođenja djela sa 3 i više autora, navodi se samo prvi autor nakon čega slijedi „i dr.“, osim u slučajevima kada može doći do zabune (isti prvi autor u više različitih radova):

(Rokai i dr., 2002)

NAVOĐENJE U LITERATURI:

Spisak literature se daje se na kraju rada, latiničnim pismom i abecednim redom, bez obzira na jezik i pismo na kojem su djela objavljena.

Navođenje neobjavljene i arhivske građe

Prilikom navođenja arhivske i neobjavljene građe (izvora) potrebno je u spisku literature obezbijediti što više informacija o samoj građi:

 • Naslov i informacije o samom dokumentu, uključujući autora, stranu, sekciju i datum gdje je to moguće ili neophodno (ukoliko dokument nema naslov potrebno ga je nekako nasloviti)
 • Zbirku ili grupu zapisa čiji je dokument dio
 • Podkolekciju, seriju ili podseriju čiji je dokument dio (gdje je to moguće)
 • Kutiju, fasciklu ili broj pod kojim se dokument vodi (gdje je to moguće)
 • Repozitorijum/Arhiv i mjesto u kojem se nalazi original
 • Pojašnjenja davati u uglastim zagradama

Dokument iz arhiva

Ime autora ukoliko je poznato. (datum). Naziv dokumenta. Kraljevska banska uprava Vrbaske banovine, kutija V, fascikla 47, signatura 21892/36. Arhiv Republike Srpske Banja Luka.

Pismo

Sullivan, Harold. (28 mart, 1940). Letter from Harold Sullivan to Dorothy Day. Dorothy Day-Catholic Worker Collection, Department of Special Collections and University Archives, Serija W-4, kutija 2. Marquette University, Milwaukee, WI.

Intervjui i usmena svjedočenja

Intervjui i usmena svjedočenja se citiraju navodeći imena osoba koje su intervjuisane kao autora i navođenje osobe koja je vodila intervju u opisu.

Werth, J. (1996). The church and the Russian-Germans in the Siberian homeland today: A personal interview with His Excellency, the Most Rev. Joseph Werth, Bishop of Siberia. [Intervju Erica J. Schmaltza sa Josephom Werthom]. Germans from Russia Heritage Collection. Call number BX4705.W4634 A5 1996. North Dakota State University Libraries. Fargo, N.D.

Ukoliko je autor nepoznat, citat započeti nazivom dokumenta.

Johnny can read – Better than ever. (1958). [Isječak iz nepoznatih novina]. Photographic, Sound, Film, and Biographical Records. serija 10, dokument 01165. Department of Special Collections and University Archives, Marquette University, Milwaukee, WI.

U tekstu navoditi prvih par riječi iz naziva dokumenta:

(„Johnny can read“, 1958)

Navođenje štampe

Dizdar, S. (04.09.1944). Učešće livanjskih Muslimana u narodno-oslobodilačakoj borbi. Glas, 20, str. 2.

Izvori koji nisu u arhivima

Ukoliko neki dokument ili građa nisu dio arhivske zbirke, potrebno je navesti gdje se nalazi originalni dokument (originalni dokument u posjedu autora, u posjedu osobe A…)

Knjige:

Jedan autor

Ransijer, Ž. (2017). Mržnja prema demokratiji. Loznica: Karpos.

Dva autora:
Dragić, Ž. i Jorgić, D. (2019). Brzo čitanje i školski uspjeh učenika. Banja Luka: Filozofski fakultet i ART SCENA d.o.o.

Tri do 20 autora:
U literaturi se navodi svih 20 autora.

21 i više autora:

Nakon dvadesetog autora se stavlja trotačka (…) a nakon nje upisuje ime poslednjeg autora.

Prevod djela:

Ruz, M. (2018). Ozbiljno shvatanje Darvina: Naturalistički pristup filozofiji. (M. Galić, prev.). Banja Luka: Filozofski fakultet.

Knjiga sa urednikom ili priređivačem, zbornik radova

Đurković, M. (ur.). (2007). Srbija 2000-2006: država, društvo, privreda. Beograd: Institut za evropske studije.

Članak iz zbornika:

Radović, Z. (2007). Donošenje ustava. U Đurković, M. (ur.). Srbija 2000-2006: država, društvo, privreda (pp. 27-38). Beograd: Institut za evropske studije.

Članak iz naučnog časopisa

 Vučković, A. (2019). Konstitutivni koncept pravde i problem stabilnosti pravednog poretka u Solonovom političkom zakonodavstvu. Noema, 7, 9-25.

Članak iz magazina

 Bubnjević, S. (2009, decembar). Skriveni keltski tragovi. National Geographic Srbija, 38, 110-117.

DOSTAVLJANJE RADOVA

Članci se dostavljaju kao word dokument na elektronsku poštu časopisa:

noema@ff.unibl.org

Priložene dokumente je potrebno nasloviti imenom i prezimenom autora i naslovom članka, a naslov mejla imenom i prezimenom autora i tekstom „prilog za objavu u časopisu Noema“.

[1] Pravilnik o publikovanju naučnih publikacija Republike Srpske, član 23 „Sl. Glasnik RS“, br. 77/17 od 16.08.2017.