Izbornik Zatvoriti

Uputstva za autore

Uputstva za autore (ćirilica)

Uputstva za autore (latinica)

U časopisu Noema objavljuju se originalni, ranije neobjavljeni radovi iz područja društvenih i humanističkih nauka ili sa njima povezanih oblasti (interdisciplinarni radovi).

Svaki rad podliježe recenzentskom postupku. Recenzirani članci se prihvataju za objavljivanje na osnovu najmanje dvije pozitivne recenzije. Recenzentski postupak se provodi po principu „dvostruke slijepe“ recenzije, tj. identitet autora je nepoznat autoru, a identitet autora je nepoznat recenzentu. Takođe, identitet recenzenata ostaje nepoznat javnosti.

Recenzirani radovi se svrstavaju u sledeće kategorije[1]:

 • Originalan naučni članak načelno je organizovan po shemi IMRAD za eksperimentalna istraživanja ili na deskriptivan način za deskriptivna naučna područja, u kome se prvi put publikuje tekst o rezultatima sopstvenog istraživanja ostvarenog primjenom naučnih metoda, koje su tekstualno opisane i koje omogućavaju da se istraživanje po potrebi ponovi, a utvrđene činjenice provjere.
 • Pregledni naučni članak predstavlja pregled najnovijih radova o određenom predmetnom području sa ciljem da se već publikovane informacije sažmu, analiziraju, evaluiraju ili sintetizuju, te donosi nove sinteze koje takođe obavezno uključuju rezultate sopstvenog istraživanja autora.
 • Kratko ili prethodno saopštenje je rad, ali manjeg obima ili preliminarnog karaktera, u kojem neki elementi IMRAD-a mogu biti ispušteni, a radi se o sažetom iznošenju rezultata završenog izvornog istraživačkog rada ili članka koji je u nastajanju (engl. Working Paper).
 • Naučna kritika, odnosno polemika ili osvrt je rasprava na određenu naučnu temu, zasnovana isključivo na naučnoj argumentaciji, u kojoj autor dokazuje ispravnost određenog kriterijuma svoga mišljenja, odnosno potvrđuje ili pobija nalaze drugih autora.

 Pored kategorizovanih radova, časopis objavljuje i nekategorizovane radove, odnosno prikaze i recenzije relevantih naučnih djela iz područja koje časopis pokriva koja su objavljena u zemlji i inostranstvu u prethodne dvije godine, književne priloge kraće forme, polemike, prevode, intervjue, izvještaje, kao i druge vrste priloga prema potrebi.

OPREMA RUKOPISA

Obim rukopisa

 • Originalni naučni rad: od 16 do 32 kartice teksta*
 • Prethodno saopštenje: od 8 do 16 kartica teksta
 • Pregledni rad: od 8 do 16 kartica teksta
 • Naučna kritika/polemika/osvrt: od 8 do 16 kartica teksta
 • Prikaz/Recenzija: od 4 do 8 kartica teksta
 • Izvještaj: od 2 do 4 kartice teksta
 • Ostalo: prema potrebi

* Kartica teksta = 1800 slovnih mjesta (uključujući razmake i fusnote)

 • Oprema rukopisa

Svaki rad mora da sadrži sledeće elemente:

 • Ime i prezime autora
 • Naziv matične institucije autora
 • E-mail adresu autora
 • Puni naslov (i podnaslov) članka
 • Sažetak članka na službenim jezicima u RS i BiH (od 100 do 250 riječi) i engleskom jeziku (sažetak na engleskom jeziku može se dati i u obliku rezimea čiji obim ne treba da prelazi 500 riječi)
 • Ključne riječi (do 10)
 • Listu referenci (spisak korištene literature)

Radovi se pišu fontom Times New Roman, veličine 12, proreda 1.

Sažetak se stavlja nakon naslova, a prije teksta rada. Sažetak na drugom jeziku se stavlja nakon spiska literature.

 • Način citiranja

Svi radovi koji se objavljuju u časopisu, prilikom pozivanja na izvore, treba da slijede APA citatni stil.

Fusnote u radu se koriste za dodatna objašnjenja, upućivanja i sl., a ne za navođenje izvora.

ARA STIL CITIRANJA

 Upućivanja na izvore i literaturu se daju u zagradama unutar teksta.

U zagradi se daju prezime(na) autora, godina izdanja i broj stranice u godištu izdanja (ukoliko u pitanju nije direktni citat, broj stranice se navodi opcionalno).

(Ransijer, 2013: 25)

(Horkhajmer i Adorno, 1989: 44)

(Chase & Adams, 2010: 27)

Prilikom navođenja djela sa 3 do 5 autora, pri prvom pominjanju se navode svi autori, a svako sledeće navođenje se skraćuje:

(Rokai, Đere, Pal,  Kasaš, 2002)

(Rokai i dr., 2002)

NAVOĐENJE U LITERATURI:

Knjige:

1 autor

Lukić, R. (2010). Revizija u bankama. Beograd : Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu.

dva autora:
Đorđević, S.,  Mitić, M. (2000). Diplomatsko i konzularno pravo. Beograd: Službeni list SRJ.

četiri autora:
Rokai, P., Đere, Z., Pal, T.,  Kasaš, A. (2002). Istorija Mađara. Beograd: Clio.

Prevod djela:

Spic, E. H. (2011). Umetnost i psiha: studija o psihoanalizi i estetici. (A. Nikšić, prev.). Beograd: Clio.

Knjiga sa urednikom ili priređivačem, zbornik radova

 Đurković, M. (ured.) (2007). Srbija 2000-2006: država, društvo, privreda. Beograd: Institut za evropske studije.

Članak iz zbornika:

Radović, Z. (2007). Donošenje ustava. U: Đurković, M. (ured.) (2007). Srbija 2000-2006: država, društvo, privreda (str. 27-38). Beograd: Institut za evropske studije.

Članak iz naučnog časopisa

 Đurić, S. (2010). Kontrola kvaliteta kvalitativnih istraživanja. Sociološki pregled, 44, 485-502.

Članak iz magazina

 Bubnjević, S. (2009, decembar). Skriveni keltski tragovi. National Geographic Srbija, 38, 110-117.

DOSTAVLJANJE RADOVA

Članci se dostavljaju kao word dokument na elektronsku poštu časopisa: noema@ff.unibl.org

Priložene dokumente je potrebno nasloviti imenom i prezimenom autora i naslovom članka, a naslov mejla imenom i prezimenom autora i tekstom „prilog za objavu u časopisu Noema“.

[1] Pravilnik o publikovanju naučnih publikacija Republike Srpske, član 23 „Sl. Glasnik RS“, br. 77/17 od 16.08.2017.